ਪੰਜਾਬੀ
ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਤ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰ੍ਜੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਹਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਂ .