ਗੋਡੇਯਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦਵਾਰਾ ਗੋਡੇਯਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕੇਲਾਂ ਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ!